Algemene voorwaarden Interieuradvies Styling by Mulder & van Dijk: Opdrachtnemer

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Hieronder zijn, voor opdrachten uitgevoerd door Vennootschap onder firma Styling by Mulder & van Dijk ingeschreven bij de KVK onder nummer 81654898, gevestigd te Hardenberg, de Algemene Voorwaarden van Styling by Mulder en van Dijk, nader te noemen: opdrachtnemer, opgenomen.

    1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle offertes, opdrachtbevestigingen en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
    2. In deze overeenkomst wordt bedoeld met Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan opdrachtnemer heeft verleend, Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand is gekomen, Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de

opdrachtgever beoogt, Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door opdrachtnemer, Werk: opdrachtnemer die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling, interieuradvies en verkoop van bijbehorende producten.

    1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
    2. Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden in lijn met de strekking van deze algemene voorwaarden. 
    3. Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren

Artikel 2. Offertes, overeenkomsten en bevestiging

2.1 De door opdrachtnemer opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.

2.2  Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord schriftelijk bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig. De door opdrachtnemer opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld. 

2.4 De prijzen  in de offertes zijn inclusief BTW exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 De opdrachtgever heeft bij de offerte en het tot stand komen van de overeenkomst kennis genomen van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

2.7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

.

Artikel 3. De uitvoering van de opdracht/overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en professioneel uit te voeren en de belangen van opdrachtgever naar beste kunnen behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever gewenst resultaat. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer opdrachtgever besluit het Advies of Ontwerp  – om welke reden dan ook-  niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

3.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, in het bijzonder door tijdig (laten) aanleveren van volledige en duidelijke gegevens en/of materialen. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van het ontwerp en advies heeft een indicatieve strekking tenzij uit de overeenkomst anders blijkt. 

3.3 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan opdrachtnemer onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Indien opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Opdrachtnemer is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

3.4 De opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door opdrachtnemer gegeven advies.

3.5 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van opdrachtnemer vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

3.6 Opdrachtnemer is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 4 Inschakelen van derden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming en uitvoering van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

4.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is dit altijd indicatief en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen. 

4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer op basis van de overeenkomst en/of uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, hoedanigheid en levering van deze goederen ook gelden jegens de opdrachtgever. 

4.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen en/of gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1 Opdrachtnemer heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vooraf overeengekomen en vastgesteld honorarium. Ook de kosten die opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van de opdracht komen voor vergoeding in aanmerking, zoals reiskosten en printkosten. 

5.2 De vastgestelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

5.3 Binnen een straal van 25 km rondom Hardenberg worden geen reiskosten berekend. Vanaf een straal van 25 km rondom Hardenberg wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht welke in de offerte wordt gespecificeerd. Opdrachtnemer rekent geen voorrijkosten. 

5.4 Opdrachtnemer mag van opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Opdrachtnemer mag na afronding van onderdelen van een opdracht een factuur sturen conform offerte.

5.5 Het is aan de opdrachtgever om opdrachtnemer te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig zijn om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal opdrachtnemer de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

5.6 Betaling van honorarium en bijkomende kosten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nar factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte (incasso)kosten, zoals proceskosten en (buiten)gerechtelijke kosten, daaronder de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureau’s, gemaakt in verband met te late betalingen door opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever.

5.7 opdrachtnemer heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en kosten gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.  Opdrachtgever verricht de aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1 Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van opdrachtnemer opgeslagen om opdrachten te verwerken. Opdrachtnemer geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat gegevens van opdrachtgever in handen kunnen vallen van derden. Opdrachtnemer hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende wetgeving.

Artikel 7. Eigendom- en auteursrechten

7.1 Op alle producten van opdrachtnemer rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.

7.2 Opdrachtnemer heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt project foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft opdrachtnemer toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het project tonen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op www.stylingbymulderenvandijk.nl., instagram en facebook.

7.3 In het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover opdrachtnemer heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

7.4 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten,

auteursrechten en modelrechten) komen toe aan opdrachtnemer. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van opdrachtnemer, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 8. Klachten

8.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan opdrachtnemer worden medegedeeld.

8.2 Indien de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of

gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door opdrachtnemer tijdens het advies is geadviseerd. Aan tekeningen gemaakt door opdrachtnemer kunnen geen rechten ontleend worden. Opdrachtnemer is geen architect of bouwkundige. Opdrachtgever dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

9.3 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen door derden worden vervuld, is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.

9.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat opdrachtnemer tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

9.6 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.

9.6 Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend. Hiertoe behoren stakingen in bedrijven waarmee opdrachtnemer overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat opdrachtnemer geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

10.2 Opdrachtnemer en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken naar een in die specifieke situatie passende oplossing.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding,  het honorarium  en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. 

11.2 In geval de overeenkomst door opdrachtnemer ontbonden worden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. 

11.3 De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a. Na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b Indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; c. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

11.4 in geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn tenzij opdrachtgever aantoont dat opdrachtnemer in verzuim is ten aanzien van die prestaties  Reeds voor de ontbinding gefactureerde bedragen in verband met verrichte werkzaamheden blijven onverminderd verschuldigd en worden na ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Diversen

12.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.stylingbymulderenvandijk.nl 

12.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 september 2021 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

12.3 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van opdrachtnemer bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd.

12.4 De opdrachtgever dient van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en de

offerte/opdrachtbevestiging te tekenen voor akkoord.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van opdrachtnemer.

13.2 Partijen zullen zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.